phpBB TinyMCE integration - Trình soạn thảo cho phpBB3

Thảo luận trong 'Hỗ trợ về mã nguồn làm Forum' bắt đầu bởi vnthongtin, 4/12/13.

 1. vnthongtin

  vnthongtin Lính mới

  Tham gia ngày:
  21/11/13
  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Dao diện:
  [​IMG]
  Hướng dẫn cài đặt
  1. Tải bộ cài đặt TinyMCE 3.5.10 bên dưới về, sau đó upload thư mục tiny_mce lên hosting của bạn theo đường dẫn styles/prosilver/template/tiny_mce
  2. Mở file styles/prosilver/template/tiny_mce/plugins/bbcode/editor_plugin.js và thay thế nội dung của nó bằng:
  Mã:
   /**
  * $Id: editor_plugin_src.js 201 2007-02-12 15:56:56Z spocke $
  *
  * @author Moxiecode
  * @author Garak Hình ảnh và Link chỉ có thành viên mới được xem.
  * @copyright Copyright © 2004-2008, Moxiecode Systems AB, All rights reserved.
  */
  
  (function() {
   tinymce.create('tinymce.plugins.BBCodePlugin', {
   init : function(ed, url) {
   var t = this, dialect = ed.getParam('bbcode_dialect', 'punbb').toLowerCase();
  
   ed.onBeforeSetContent.add(function(ed, o) {
   o.content = t['_' + dialect + '_bbcode2html'](o.content);
   });
  
   ed.onPostProcess.add(function(ed, o) {
   if (o.set)
   o.content = t['_' + dialect + '_bbcode2html'](o.content);
  
   if (o.get)
   o.content = t['_' + dialect + '_html2bbcode'](o.content);
   });
   },
  
   getInfo : function() {
   return {
   longname : 'BBCode Plugin',
   author : 'Moxiecode Systems AB',
   authorurl : 'http://tinymce.moxiecode.com',
   infourl : 'http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Plugins/bbcode',
   version : tinymce.majorVersion + "." + tinymce.minorVersion
   };
   },
  
   // Private methods
  
   // HTML -> BBCode in PunBB dialect
   _punbb_html2bbcode : function(s) {
   s = tinymce.trim(s);
  
   function rep(re, str) {
   s = s.replace(re, str);
   };
  
   // example: <strong> to 
   rep(/<a.*?href=\"(.*?)\".*?>(.*?)<\/a>/gi,"Hình ảnh và Link chỉ có thành viên mới được xem.");
   rep(/<blockquote><div><cite><\/cite>(.*?)<\/div><\/blockquote>/gi,"[quote]$1[/quote]");
   rep(/<blockquote><div><cite>(.*?) wrote:<\/cite>(.*?)<\/div><\/blockquote>/gi,"[quote=\"$1\"]$2[/quote]");
   rep(/<span style=\"color: ?(.*?);\">(.*?)<\/span>/gi,"$2");
   rep(/<font.*?color=\"(.*?)\".*?>(.*?)<\/font>/gi,"$2");
   // font size
   rep(/<span.*?style=\"font-size: (\d{2,3})%;\">(.*?)<\/span>/gi,"$2
  ");
   rep(/<span style=\"font-size: (\d{2,3})%; color: ?(.*?);\">(.*?)<\/span>/gi,"$3
  ");
   rep(/<font>(.*?)<\/font>/gi,"$1");
   // emoticons
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_e_biggrin\.gif\".*?\/>/gi,":-D");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_e_smile\.gif\".*?\/>/gi,":-)");
  rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_e_wink\.gif\".*?\/>/gi,";-)");
  rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_e_sad\.gif\".*?\/>/gi,":-(");
  rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_e_surprised\.gif\".*?\/>/gi,":-o");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_e_eek\.gif\".*?\/>/gi,":shock:");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_e_confused\.gif\".*?\/>/gi,":-?");
  rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_cool\.gif\".*?\/>/gi,"8-)");
  rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_lol\.gif\".*?\/>/gi,":lol:");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_mad\.gif\".*?\/>/gi,":-x");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_razz\.gif\".*?\/>/gi,":-p");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_redface\.gif\".*?\/>/gi,":oops:");
  rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_cry\.gif\".*?\/>/gi,":cry:");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_evil\.gif\".*?\/>/gi,":evil:");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_twisted\.gif\".*?\/>/gi,":twisted:");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_rolleyes\.gif\".*?\/>/gi,":roll:");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_exclaim\.gif\".*?\/>/gi,":!:");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_question\.gif\".*?\/>/gi,":?:");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_arrow\.gif\".*?\/>/gi,":arrow:");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_neutral\.gif\".*?\/>/gi,":-|");
  rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_mrgreen\.gif\".*?\/>/gi,":mrgreen:");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_e_geek\.gif\".*?\/>/gi,":geek:");
   rep(/<img.*?src=\"images\/smilies\/icon_e_ugeek\.gif\".*?\/>/gi,":ugeek:");
   // lists
   rep(/<ul[^>]*>(.*?)<\/ul>/gi,"[list]\n$1[/list]");
   rep(/<ol style="list-style-type: lower-alpha;">(.*?)<\/ol>/gi,"[list=a]\n$1[/list]");
   rep(/<ol[^>]*>(.*?)<\/ol>/gi,"[list=1]\n$1[/list]");
   rep(/<li>(.*?)<\/li>/gi,"[*]$1\n");
   rep(/<img.*?src=\"(.*?)\".*?\/>/gi,"");
   rep(/<dl class=\"codebox\"><dt>Code: <a href=\"#\" onclick=\"selectCode(this); return false;\">Select all<\/a><\/dt><dd><code>(.*?)<br \/><\/code><\/dd><\/dl>/gi,"[code]$1
  ");
  rep(/<\/(strong|b)>/gi,"");
  rep(/<(strong|b)>/gi,"");
  rep(/<\/(em|i)>/gi,"");
  rep(/<(em|i)>/gi,"");
  rep(/<\/u>/gi,"");
  rep(/<span style=\"text-decoration: ?underline;\">(.*?)<\/span>/gi,"$1");
  rep(/<u>/gi,"");
  rep(/<blockquote[^>]*>/gi,"
  ");
  rep(/<br \/>/gi,"\n");
  rep(/<br\/>/gi,"\n");
  rep(/<br>/gi,"\n");
  rep(/<p>/gi,"");
  rep(/<\/p>/gi,"\n");
  rep(/ /gi," ");
  rep(/"/gi,"\"");
  rep(/</gi,"<");
  rep(/>/gi,">");
  rep(/&/gi,"&");

  return s;
  },

  // BBCode -> HTML from PunBB dialect
  _punbb_bbcode2html : function(s) {
  s = tinymce.trim(s);

  function rep(re, str) {
  s = s.replace(re, str);
  };

  // example: to <strong>
  rep(/\n/gi,"<br />");
  rep(/\[b\]/gi,"<strong>");
  rep(/\[\/b\]/gi,"</strong>");
  rep(/\[i\]/gi,"<em>");
  rep(/\[\/i\]/gi,"</em>");
  rep(/\[u\]/gi,"<u>");
  rep(/\[\/u\]/gi,"</u>");
  rep(/\]+)\](.*?)\[\/url\]/gi,"<a href=\"$1\">$2</a>");
  rep(/\[url\](.*?)\[\/url\]/gi,"<a href=\"$1\">$1</a>");
  rep(/\[img\](.*?)\[\/img\]/gi,"<img src=\"$1\" />");
  rep(/\[color=(.*?)\](.*?)\[\/color\]/gi,"<font color=\"$1\">$2</font>");
  rep(/\[code\](.*?)\[\/code\]/gi,"<dl class=\"codebox\"><dt>Code: <a href=\"#\" onclick=\"return false;\">Select all<\/a><\/dt><dd><code>$1<br \/><\/code><\/dd><\/dl> ");
  rep(/\
   

Chia sẻ trang này